Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe

Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe (Hàn: 紅十字國際委員會; Hoat: Comité International de la Croix Rouge, CICR; Eng: International Committee of the Red Cross, ICRC) sī chóng-pō͘ siat tī Sūi-se Genève ê jîn-tō-chú-gī ki-kò͘. Kin-kù Genève Kong-iok kap si̍p-koàn kok-chè-hoat ê kui-tēng, kok-chè siā-hōe hù-û Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe te̍k-koân kap hoat-lu̍t bián-chek-koân, pó-hō͘ kok-lāi bú-chong chhiong-tu̍t kap kok-chè-sèng bú-chong chhiong-tu̍t ê siū-lān-chiá. Chia-ê siū-lān-chiá pau-koat chiàn-siong-chiá, chiàn-hû, lān-bîn, pêng-bîn kap kî-thaⁿ hui-chiàn-tò͘-oân.

Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe ê úi-oân kan-nā ē-sái sī Sūi-se ê kong-bîn, jî-chhiáⁿ sin úi-oân iû úi-oân-hōe thui-soán. Tn̂g-kî í-lâi, Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe ê kò͘-oân kan-nā ē-sái sī Sūi-se ê kong-bîn, pēng te̍k-pia̍t kiông-tiāu í Genève chhī-bîn, pe̍h-lâng, cha-po͘-lâng kap sin-kàu-tô͘ ûi-chú. Tān-sī tùi 1990 nî-tāi chho͘-kî í-lâi, Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe khai-sí phèng-iōng hui-Sūi-se kok-che̍k ê oân-kang. Tn̂g-kî í-lâi, Sūi-se koaⁿ-hong jīm-tēng Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe sī chi̍t-ê su-jîn ê ki-kò͘. 1993 nî 3 goe̍h 19 hō, Sūi-se chèng-hú chham Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe chhiam-sú liáu chi̍t-hūn chèng-sek ê hia̍p-gī, pó-hō͘ Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe tī Sūi-se ê châi-sán bián-chek-koân, úi-oân kap i-ê oân-kang ê hoat-lu̍t bián-chek-koân, bián-tî kok-hāng sòe-kim, thê-kiong hām gōa-kok sài-koán tông-téng kip-pia̍t ê an-choân thong-sìn te̍k-koân, pēng kán-hòa Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe tī Sūi-se ê chhut-ji̍p-kéng chhiú-sio̍k.