Ìn-tō͘ Hông-tè

(Tùi Ìn-tō Hông-tè choán--lâi)
Siōng-bóe chi̍t-ê Ìn-tō͘ Hông-tè George 6-sè.

Ìn-tō͘ Hông-tèEng-kok kun-chú chêng 1876 nî 5 goe̍h chhe 1 chì 1948 6 goe̍h 22 kî-kan ê hâm-thâu chi it.