Ò-tē-lī Hông-gâ-lī

(Tùi Ò-Hiong Tè-kok choán--lâi)

Ò-tē-lī Hông-gâ-lī (tek. Österreich-Ungarn; hông. Ausztria-Magyarország), kū hoan-e̍k Tāi Ò-su-má-ka-kok (大澳斯馬加國[1][2]), he̍k-chiá kóng Ò-Hông Tè-kok (奧洪帝國) ia̍h-sī Ò-Hiong Tè-kok (奧匈帝國), sī Ò-tē-lī Tè-kok1867 nî hun-poah khoân-le̍k hō͘ Hông-gâ-lī Ông-kok liáu-āu pìⁿ-chiâⁿ ê Tiong-au chèng-khoân, si̍t-hêng kun-chú li̍p-hiàn chè-tō͘. In pat sī hit-tong-sî sè-kài kiông-kok chi it, siōng-boé tī 1918 nî It-chhù Tài-chiàn liáu-āu kái-sàn.

1914 nî pán-tô͘.

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "大澳斯馬加國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 
  2. John Macgowan (1883). "Austria". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.