?Ông-lâi
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Liliopsida
Bo̍k: Poales
Kho: Bromeliaceae
A-kho: Bromelioideae
Sio̍k: Ananas
Chéng: A. comosus
Ha̍k-miâ
Ananas comosus
(L.) Merr.
Siâng-ì-miâ

Ananas sativus

Ông-lâi, ōng-lâi,[1] ia̍h sī n̂g-lâi, sī chi̍t-chióng jia̍t-tài kóe-chí. Gôan-pún chhut-sán tī Lâm-bí-chiu. Phû-tô-gê-lâng tī 17 sè-kí ín-chìn kàu Má-kháu, liáu-āu chiām-chiām thôan kàu Kńg-tang, Hái-lâm kap Tâi-oân.

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "ōng-lâi 鳳梨". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 139.