Ông Kiat-soan (Hàn-jī: 王吉宣), 1941?-, Tâi-tiong-kōan Sin-kóng-hiong Chùn-tó· lâng. Hoan Ông Iáⁿ-sī Tōa-ga̍k-tūi thôan-tiúⁿ. Tâi-oân chhut-miâ ê liû-hêng-im-ga̍k ián-chàu-ka, bat 11 chióng ga̍k-khì, iû-kî cheng-thong Saxophone, o·-ta̍t-á.

Ông chū 12-hòe khai-sí tī ga̍k-khì-hâng chò sai-á, tùi hit-chūn khai-sí o̍h im-ga̍k, chàu ga̍k-khì (sió lá-pah). I aū--lâi tī Tiong-sī tòa 4-tang-pòaⁿ, koh tī Tâi-sī tòa 17-tang-pòaⁿ, mā ū tan-jīm Sam-li̍p Tōa-ga̍k-tūi ê chóng-chí-hui. Koa-chheⁿ Tēng Lē-kun bat sàng i 1-ki pó-kùi ê se-iûⁿ "té-ta̍t-á" (piccolo).

I chêng kàu taⁿ hoat-piáu ê koh-jîn ián-chàu choan-chi̍p chhiau kòe 100 tiuⁿ.

Sòaⁿ-téng chu-gôanSiu-kái

  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.