Ûi-thoân-chú siu-kái seng-bu̍t

Ûi-thoân-chú siu-kái seng-bu̍t (genetically modified organism; GMO) sī ûi-thoân bu̍t-chit keng-kòe ûi-thoân kang-têng ki-su̍t kái-piàn ê kok khoán seng-bu̍t-thé.