Hō͘-hiān-tāi Chú-gī

(Tùi Āu-hiān-tāi-chú-gī choán--lâi)

Hō͘-hiān-tāi-chú-gī (Eng-gí: postmodernism) piáu-bīn ê ì-sù sī "hiān-tāi kòe āu", ū chin-chōe bô-kāng-khóan ê tēng-gī, chú-iàu sī gē-su̍t kap thiat-ha̍k siōng ê khài-liām, chá-kî sī tùi hiān-tāi-chú-gī ê hóan-èng kap hóan-khòng, hoâi-gî kho-ha̍k kap lí-sèng.

Āu-hiān-tāi-chú-gī kiàn-tio̍k.