Thó-lūn:The-ní-suh

進行的討論
(Tùi テニス choán--lâi)

The-ní-suhSiu-kái

 
Pí-sài ê kiû-tiûⁿ (US Open, 2007 nî)

The-ní-suh(テニス)是一款球類運動,會當兩个人抑是四个人分做兩隊拍,球場是一个長株、用一塊網分做兩爿,耍的人逐个提一枝球桸,愛共一粒樹奶球拍過網過網去到隊手彼爿,若對手無法度共球拍轉來著成功得分,球場有幾若種,親像草埔、紅塗抑是打馬膠。

返回 "The-ní-suh" 頁面。