Thó-lūn:Sè-kài Gîn-hâng

進行的討論
(Tùi 世界銀行 choán--lâi)

世界銀行Siu-kái

 
世界銀行的尪仔標

世界銀行是一个國際性的組織,伊的宗旨是欲提供經濟上的幫贊,予一个國家會使去做發展佮散赤減少的事工,另外嘛有做鼓勵佮保護國際投資的代誌,這个組織的總部佇華盛頓哥倫比亞特區(Washington, D.C.)。

世界銀行佮國際貨幣基金會這兩个組織定定合起來做布列敦塢組織(Bretton Woods system]]

批評Siu-kái

 
印尼雅加達(Jakarta)的抗議活動(2004)
返回 "Sè-kài Gîn-hâng" 頁面。