Thó-lūn:Charon (oē-chheⁿ)

新增話題
進行的討論
(Tùi 凱倫(衛星) choán--lâi)

凱倫(衛星)Siu-kái

凱倫(英語:Charon)是冥王星上大粒的衛星,佇1978年揣著,凱倫佮冥王星嘛會使講是一對雙矮惑星 (double dwarf planet)。

有學者佇2006年國際天文組合 (IAU)大會提案共凱倫定做太陽系的一粒惑星,根據這个新定義,冥王星、凱倫佮2003 UB313攏是屬佇pluton(pluton地質學上的意思是火成岩,佇遮只是借字並毋是彼的意思)這類的惑星。 [1] 總是國際天文組合終歸共冥王星降級變矮惑星,表示凱倫oân-ná無惑星的地位,極加是矮惑星。

 
並大細:地球月娘、冥王星佮凱倫 (上細)
返回 "Charon (oē-chheⁿ)" 頁面。