Pang-chān:地動

(Tùi 地動 choán--lâi)


地動,簡單講,是一種發生佇地球外殼个震動。

宇宙空間內个萬物攏是不斷咧運動,地球嘛無掠外,運動會產生能量,當當地球內部个能量粒積甲超過一定个程度,地殼接chàn袂牢,地球地底个岩層出現裂痕佮攝襇,了後地底个能量著chôaⁿ規大垺攏總濺出來,並且形成地動波向四箍輾轉湠出去,造成地動,一般來講,凡若強烈个地動過後,往往會閣相連紲出現一寡仔小地動。

地動波

siu-kái

地動波是一種彈性波,分做橫波直波兩種,橫波傳播个速度是3~4公里/秒,直波傳播个速度是5~6公里/秒,橫波致使塗跤hi̍t佮搖,直波致使塗跤佮tiō,地動發生个時,直波先到,橫波晏到,直波隨來隨去,橫波那來那猛,橫波是造成地面建築物損害个主要因素。

地動个大細

siu-kái

表示地動大細个標準,有震級佮烈度兩个指標。

地動个類型

siu-kái
 

分做人為佮天然兩種。

地動个危害

siu-kái

地動是地球頂主要个自然災害,地球頂差不多每工攏有地動咧發生,其中大多數是小地動,並且發生佇偏遠个山區,強烈个地動一旦發生佇人類生活區,往往會造成大規模个傷亡佮損失。

陸地上个大地動定定致到厝塌、樹仔倒,崩山裂地,人畜傷亡。

大海个大地動往網閣會引起海漲,造成閣較大个災難。

如何佇地動个時保護咱家己

siu-kái

發生這款天災个時陣,代先是愛冷靜,千萬毋通生狂,若准明顯感覺著地動个時,著愛趕緊來逃生,會記毋好四界傱,覕个時陣毋好走傷遠,愛注意保護頭殼。

地動發生个時,盡量愛趕緊離開厝間,走去較闊曠、較通俍个所在閃避,準講暫時無法度離開厝間个,會當覕踮遐个結構較絚、較有擋頭个家具下面,抑是一寡仔較狹、較siok-kiat个房間仔內,按呢著會當減少著傷个機會,不而過,當當地動有回落來个時,著愛趕緊來離開蹛个所在。