Thó-lūn:México Chhī

進行的討論
(Tùi 墨西哥市 choán--lâi)

墨西哥市Siu-kái

墨西哥市 (西班牙語ciudad de México)是墨西哥首都,是彼國的經濟佮文化中心,嘛是人口第一濟的城市,佇市區內有883萬人,都會區人口有2200萬,墨西哥市這个所在,佇古早是那瓦人(Nahua people)(阿茲特克(Aztec)的一族)的城市Tenochtitlan。

返回 "México Chhī" 頁面。