Thó-lūn:Thian-ông-chheⁿ

新增話題
進行的討論
(Tùi 天王星 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Holopedia tē 1300 phiⁿ.

天王星Siu-kái

 
天王星

天王星 (Uranus)是日頭算過來第七粒惑星,伊嘛是一粒氣體大惑星 (gas giant),直徑第三長,質量 (mass)第四大,星相符號是 ,天文符號是⛢。

外部連結Siu-kái

返回 "Thian-ông-chheⁿ" 頁面。