Thó-lūn:Leng

進行的討論
(Tùi 牛奶 choán--lâi)

Siu-kái

有幾若種意思,參考:奶 (區別頁)
 
牛奶是牛分泌的

是母的飼奶動物的奶泉(mammary gland)分泌的營養物,母的會曉分泌奶是飼奶動物上重要的特色,猶袂曉消化別種食物的幼嬰攏著靠食奶來吸收營養。

奶嘛會得指奶模

樹仔流出來的汁嘛叫做奶。

返回 "Leng" 頁面。