Thó-lūn:Siáu-káu-pēⁿ

新增討論
進行的討論
(Tùi 痟狗病 choán--lâi)

痟狗病Siu-kái

痟狗病
Pēⁿ-to̍k hun-lūi
Kûn: Group V ((-)ssRNA)
Ba̍k: Mononegavirales
Kho: Rhabdoviridae
Sio̍k: Lyssavirus
Chéng: Rabies virus

痟狗病狂犬病,一種傳染病,不時佇咧動物(特別是精牲仔)之間相穢。

人類是按怎去穢著的Siu-kái


人類會得著痟狗病,差不多攏是去予遐的代先著病的精牲仔咬著,抑是抓傷引起的,啊有時甚至只是予精牲仔舐著原底受傷的空喙,嘛煞來穢著病毒,另外,痟狗病有當時仔嘛會當通過空氣直接傳播。

危害的程度Siu-kái

不幸得著痟狗病了後,病毒主要會侵犯中樞神經系統,痟狗病上基本的症狀就是病人看著會驚,這佇醫學上號做"恐水症",痟狗病是一款十足雄險的病症,死亡的概率會當達到十成,調查表明,所有的精牲仔當中,狗仔上經常共痟狗病穢予人,閣紲落來就是貓仔

欲怎樣預防Siu-kái


既然痟狗病的死亡率遮爾懸,若按呢,是欲怎樣來預防咧?咱會當採取一寡仔措施來對付伊,比論講:

  • 制定相關的條文,嚴格管制飼狗,消滅破病狗佮流浪犬
  • 冗早注射預防病毒的疫苗,目前普遍採用注射專門的疫苗佮抗病毒血清來預防。

雖然講咱愛積極採取行動來預防痟狗病傳染,毋過若是萬不幸著病就淒慘罪過囉,因為到今醫學界對痟狗病的治療ôan-á並無真好的辦法。

啥人需要拍預防針Siu-kái


一般來講,獸醫、動物管理員、獵人、野外工作者佮一寡仔較有可能接觸痟狗病毒的醫務人員,攏總就愛拍預防針,注射抗病毒的疫苗。

返回 "Siáu-káu-pēⁿ" 頁面。