Siân-chong

(Tùi 禪宗 choán--lâi)

Siân-chong (禪宗), kán-chheng Siân (禪), iā hō-chò Hu̍t-sim-chong (佛心宗) kap Chong-bûn (宗門), sī Tiong-kok Hu̍t-kàu ê chi̍t ê chong-phài.