Thó-lūn:Chū-jiân

(Tùi 自然 choán--lâi)
 
Hubble Ultra Deep Field的看有光影像:宇宙上蓋遠的所在,影像提供:NASA,ESA, S. Beckwith (STScI) 佮HUDF 作。
 
Hydrogen原子的電子軌道的切面影像:色緻表示機率密度
 
鳥鼠

廣義來講,自然宇宙的全部,是物質世界的一切,包括所有的能源,自然的定義綴時代咧變,而且常在予人提來和其它的概念來比並,可比講人為、超自然,一種較狹的定義將的做為(人為)排除佇自然以外,或者講人並毋是自然界的一份子,人用科技製作抑是改變過的物(親像食品)定定予人講是人造的;毋是天然的,這款比對得著的定義多少有道德性的意義,比論講“自然的定著是好”;“著順其自然”。

自然這个觀念嘛用佇描寫動物,物件的行為這方面,一个動物的行為若無違反伊的本性,這款行為就有號做是自然的,閣一个化學元素 ,若準生成存在佇世間,就會使號做自然的,若干焦實驗室內有得揣,就號做人造的。

物質世界(自然界)是自然科學研究的對象,這包括宇宙學到微粒仔物理學生物學生態學等等對物質的角度,研究性命的一切,包括人類 ,其他的學問研究“自然資源”佮“自然事件”(氣象學地理學等等)。

相關的文章

siu-kái
返回 "Chū-jiân" 頁面。