Thó-lūn:Se-pan-gâ-gí

新增話題
活躍討論串
(Tùi 西班牙語 choán--lâi)

西班牙語Siu-kái

西班牙語 (español)嘛號做卡斯提亞語(castellano),是一種伊比利亞(Iberian)羅曼語言,全世界第二到第四濟人用,有3億5千2百萬人的母語是西班牙語,講的人有4億1千7百萬(1999年的數據),有人認為英語掠外,第二重要的語言是西班牙語,毋是法語,因為佇美國愈來愈捷用,西班牙語是官方語言的國家出生率有較懸,有咧講的所在較闊經濟成長緊,占全球音樂市場 (global music market)的比例嘛愈來愈懸,等等真濟因素。

返回 "Se-pan-gâ-gí" 頁面。