Thó-lūn:Chèng-chiàu

新增話題
進行的討論
(Tùi 證照 choán--lâi)

證照Siu-kái

證照是由有公信力的政府單位、企業抑是組織頒發予個人以證明伊有某種技能或者是會當擔任某種工作的文件。

認證單位Siu-kái

國際Siu-kái

臺灣Siu-kái

  • 政府: 由考試院來認證。
  • 企業
  • 組織
    • 中華專業認證學會
    • 中華人力資源管理協會
返回 "Chèng-chiàu" 頁面。