Thó-lūn:Im-chat

進行的討論
(Tùi 音節 choán--lâi)

音節Siu-kái

音節英語syllable)是人講話出聲音的基本單位,比論講"人"這个名詞著是一个音節,白話字傳統上若咧寫臺語本身的言語,攏是用連字號(-)共音節隔開。

返回 "Im-chat" 頁面。