Thó-lūn:Pháng

進行的討論
(Tùi 麵包 choán--lâi)

パンSiu-kái

 
大麥燕麥做的パン,已經切片的是食パン

パン(音:Pháng,日語:pan)是歐洲中東印度文化主要的一種食物,伊的成份主要是麵粉佮水,一般嘛會摻酵母 (baker's yeast)抑發粉,有時兼下寡,麵粉四常是麥仔粉,總是抑有用其他的五穀,包括大麥燕麥,パン嘛號做麵包,毋過一般無共中國式的麵粉包仔割包煎包等等)佮麵頭(麵桃)叫做パン。

"食パン"(音:Sio̍k-pháng,日語:shokupan)是做規條來切片烘食的パン,四常會閣抹butter(牛油)抑是果子醬。

返回 "Pháng" 頁面。