.info sī 1 chióng it-poaⁿ siōng-téng domain (generic top-level domain, gTLD), iōng-tô͘ bô hān-tiāⁿ, chú-iàu ēng tiàm hòng-sàng chu-sìn ê bāng-chām. ICANN2000 nî nî-té kong-pò͘ 7 ê sin ê phó͘-thong siōng-téng domain (top-level domain), .info mā tī lāi-té. 1980 nî-tāi khai-sí ēng Domain Name System (Domain Name System) liáu-aū, che sī thaû pái cheng-ka sin ê gTLD. Chit 7 ê sin ê gTLD sī ùi 180 ê thê-àn lāi-té kéng--chhut-lâi-ê, 1 ê bo̍k-tek sī beh pêⁿ-pāng .com ēng liáu siuⁿ koè thaû.

.info -- "Sè-kài tit chu-sìn ê só·-chāi."