0 nî tī phó͘-phiàn chái-iōng chò Kong-goân hē-thóng ê Gregorius le̍k-hoat kap Julius le̍k-hoat lāi-bīn sī bô chûn-chāi--ê, in lóng sī tùi chú-āu 1 nî sǹg khí, nā chìn-chêng hit tang sī kong-tēng hō chò Chú-chiân 1 nî.

Sú-iōng 0 nî ê hē-thóng ū pí-lūn thian-bûn-ha̍k kì-liân, siat 0 nî chò Julius le̍k-hoat ê chú-chiân 1 nî, chú-iàu lí-iû sī koan-hē tio̍h sò͘-ha̍k kè-sǹg. Lēng-gōa ia̍h ū ISO 8601:2004 phiau-chún, siat 0 nî sī Gregorius le̍k-hoat ê chú-chiân 1 nî. Kî-tha koh ū chhiūⁿ Ìn-tō͘-kàu kap Hu̍t-kàu ê le̍k-hoat téng khoán.

Siong-koan siu-kái