1989 nî iá-kiû

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1989 nî thong-sè-kài ê iá-kiû hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê iá-kiû siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985
1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 ...

Koan-kun修改

Sò͘-kì thâu-lâng修改

Sū-kiāⁿ修改

Jîn-bu̍t修改

Chhut-sì修改

Kòe-sin修改

Chham-khó修改


  Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.