A-la-pek Liân-bêng ê kî-á
A-la-pek Liân-bêng ê hoān-ûi

A-la-pek Liân-bêng (A-la-pek-gí: الجامعة العربية al-Jāmiʻah al-ʻArabīyah), chèng-sek miâ-hō kiò A-la-pek Kok-ka Liân-bêng (جامعة الدول العربية Jāmiʻat ad-Duwal al-ʻArabīyah), sī chi̍t ê hun-pò͘ tī Pak Hui, Hui-chiu-kak kap A-la-pek ê khu-he̍k A-la-pek kok-ka kok-chè cho͘-chit. 1945 nî 3 goe̍h 22, tī Cairo sêng-li̍p, ū 6 ê sêng-oân: Ai-ki̍p Ông-kok, Iraq Ông-kok, Transjordan, Lī-pa-lùn, Saudi A-la-pek kap Su-lī-a.[1] Yemen tī 1945 nî 5 goe̍h chhe 5 ka-ji̍p. Bo̍k-chiân, Liân-bêng ū 22 ê sêng-oân, m̄-koh Su-lī-a in-ūi Su-lī-a Lōe-chiàn, ùi 2011 nî 11 goe̍h í-lâi pī tòng-kiat chham-ú.[2]

Liân-bêng ê chú-iàu bo̍k-phiau sī beh "giú-kīn sêng-oân kok chi-kan ê koan-hē, hia̍p-tiau hō͘-siong ê ha̍p-chok, î-hō͘ in-ê chú-khoân kap to̍k-li̍p, ēng it-poaⁿ hong-sek khó-lū A-la-pek kok-ka ê sū-bū kap lī-ek".[3]

Thàu-kòe chi̍t-kóa ki-koan, chhin-chhiūⁿ A-la-pek Kàu-bûn-kho Cho͘-chit (ALECSO), lâi cheng-ka A-la-pek sè-kài ê lī-ek.[4][5]

Le̍k-súSiu-kái

Tē-líSiu-kái

Sêng-oânSiu-kái

A-la-pek Liân-bêng Hiàn-chong sī A-la-pek Liân-bêng ê khai-ki tiâu-iok. Tī 1945 nî thong-kòe, kui-tēng kóng "A-la-pek Liân-bêng ài iû chhiam-sú chit hāng tiâu-iok ê to̍k-lip A-la-pek kok-ka lâi chó͘-sêng.[6]

Chi̍t khai-sí, tī 1945 nî, ka-na ū 6 ê sêng-oân kok. Kin-á-ji̍t, A-la-pek Liân-bêng ū 22 ê sêng-oân kok, pau-hâm 3 ê Hui-chiu bīn-chek siāng tōa ê kok-ka (So͘-tan, Algeria kap Libya) kap Tiong Tang bīn-chek siāng tōa ê kok-ka (Saudi A-la-pek).

Liân-bêng bo̍k-chiân ū 5 ê koan-chhat kok, in ū hoat-giân ê khoân-lī, m̄-koh bô tâu-phiò khoân.

Ùi 1950 nî-tāi í-lâi, A-la-pek Liân-bêng ê sêng-oân sò͘-liōng put-toān cheng-ka. Kàu 2016 nî ûi-chí, ū 22 ê sêng-oân kok:

iáu-koh ū 5 ê koan-chhat kok:

Chèng-tīSiu-kái

Thâu-lâng hōe-gīSiu-kái

Keng-chè chu-goânSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. "Arab League". The Columbia Encyclopedia. 2013. 17 December 2013 khòaⁿ--ê.  
  2. Sly, Liz (12 November 2011). "Syria suspended from Arab League". Washington Post. 
  3. "Pact of the League of Arab States, 22 March 1945". The Avalon Project. Yale Law School. 1998. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 25 July 2008. 15 July 2012 khòaⁿ--ê. 
  4. "The Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization (ALESCO)". 
  5. Ashish K. Vaidya, Globalization (ABC-CLIO: 2006), p. 525.
  6. "Pact of the League of Arab States, March 22, 1945". Yale Law School. 9 July 2016 khòaⁿ--ê. 
  7. Library, C. N. N. "Arab League Fast Facts". CNN. 

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Pang-bô͘:A-la-pek Liân-bêng