A-sè-a-chú-gī

A-sè-a-chú-gī (亞細亞主義), he̍k-chiá A-chiu-chú-gī (亞洲主義), sī chi̍t chióng chèng-tī ì-sek hêng-thài. A-sè-a-chú-gī pēng bô chi̍t ê bêng-khak ê tēng-gī, i-ê lāi-iông keng-siông sī kok-ka hia̍p-tông ha̍p-chok, kiàn-li̍p sin tia̍t-sū téng chú-tiuⁿ, m̄-koh si̍t-chè ê lāi-iông ē tòe tio̍h kok-chè chêng-sè lâi kái-piàn.