Aromania-gí

Aromania-gí (limba armãneascã, armãneshce ia̍h armãneasht) sī Tang Romance gí-giân ê chi̍t-ê hun-ki, sī Au-chiu tang-lâm tòa-tī Balkan Pòan-tó ê Aroman-lâng ê gí-giân.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Aromania-gí ê pán-pún.