Avatar: The Last Airbender

Avatar: The Last AirbenderBí-kok ê tōng-ōe tiān-sī-kio̍k, Michael Dante DiMartino kap Bryan Konietzko chè-chok, tùi 2005 nî 2 goe̍h 21 ji̍t khai-sí tī Nickelodeon hòng-sàng.