Bân-lâm Ōe Pheng-im Hong-àn

Bân-lâm Ōe Pheng-im Hong-àn, kán-chheng Bân-pheng, sī Tiong-kok Bân-lâm--ê 1-chóng Bân-lâm-gí phing-siá hong-àn. Chiah hong-àn sī chong-ha̍p Pe̍h-oē-jī kap Hàn-gí Phing-im chè-tēng--ê, sái Bân-lâm-gí Ē-mn̂g-oē choè piau-chún hoat-im.

Jī-bú

siu-kái

Bân-pheng ū 20--ê ki-pún jī-bú kap 2--ê sam-ha̍p jī-bú.

toā-siá A B Bb C D Dd E G Gg H I K L M N/N Ng O Oo P S T U W Y Z Zz
sió-siá a b bb c d dd e g gg h i k l m n/n ng o oo p s t u w y z zz
sió-TL a p b tsh t d e k g h i kh l m n/ñ ng o oo ph s th u Ø Ø ts j

Im-phiau

siu-kái

Siaⁿ-bú

siu-kái
siang-tûn-im khí-gûn-im gûn-kok-im nńg-kok-im siaⁿ-mn̂g-im
chheng- cho̍k-im chheng-im cho̍k-im chheng-im cho̍k-im chheng-im cho̍k-im chheng-im
phīⁿ-im bbn [m]
毛(bbnoō)
ln [n]
耐(lnâii)
ggn [ŋ]
雅(ggnǎ)
sat-im m̄ sàng-khì b [p]
邊(biān)
bb [b̃]
文(bbún)
d [t]
地(dê)
dd [d]
(Ē-mn̂g-im)
g [k]
求(giú)
gg [g̃]
語(ggǐ)
(m̄-bián siá) [ʔ]
英(yīng)
sàng-khì p [pʰ]
頗(pō)
t [tʰ]
他(tnā)
k [kʰ]
去(kì)
sat-chhat-im m̄ sàng-khì z [ʦ]
曾(zān)
zz [ʣ]
熱(zzuáh)
zi [ʨ]
尖(ziām)
zzi [ʥ]
入(zzíp)
sàng-khì c [ʦʰ]
出(cút)
ci [ʨʰ]
手(ciǔ)
chhat-im s [s]
衫(snā)
si [ɕ]
寫(siǎ)
h [h]
喜(hǐ)
pian-im l [l]
柳(liǔ)
siám-im r [ɾ]
(tē-hng khiuñ)

Ūn-bú

siu-kái
ki-pún bú-im
chhêng bú-im iong bú-im āu bú-im
ki-pún phīⁿ-hoà ki-pún ki-pún phīⁿ-hoà
ko bú-im i [i]
衣(ī)
ni [ĩ]
圓(ní)
u [u]
污(ū)
nu [ũ]
張(dniū)
tiong bú-im e [e]
禮(lě)
ne [ẽ]
生(snē)
o [ə]
高(gō)
oo [ɔ]
烏(oō)
noo [ɔ̃]
翁(noō)
kē bú-im a [a]
查(zá)
na [ã]
衫(snā)
Ūn-hoà chú-im
siang-tûn nńg-kok-im
phīⁿ-im m [m̩] ng [ŋ̍]

Ūn-boé

siu-kái
Chú-im Ūn-boé
siang-tûn-im khí-gûn-im nńg-kok-im siaⁿ-mn̂g-im
phīⁿ-im -m [m] -n [n] -ng [ŋ]
sat-im -p [p̚] -t [t̚] -k [k̚] -h [ʔ]

Ūn-bú pió

siu-kái
bú-im khui-im phīⁿ-ūn ji̍p-siaⁿ
[m] [n] [ŋ] [p̚] [t̚] [k̚] [ʔ]
[a] a na am an ang ap at ak ah nah
[aɪ] ai nai aih naih
[aʊ] ao nao aoh naoh
[e] e ne eh neh
[i] i ni im in ing ip it ik ih nih
[ɪa] ia nia iam ian iang iap iat iak iah niah
[ɪaʊ] iao niao iaoh niaoh
[ɪə] io ioh
[ɪɔ] nioo iong iok
[iu] iu niu iuh
bú-im khui-im phīⁿ-ūn ji̍p-siaⁿ
[m] [n] [ŋ] [p̚] [t̚] [k̚] [ʔ]
[ə] o oh
[ɔ] oo noo ong ok ooh nooh
[u] u nu un ut uh
[ua] ua nua uan uang uat uah
[uai] uai nuai uaih nuaih
[ue] ue nue ueh nueh
[ui] ui nui uih
[m̩] m mh
[ŋ̍] ng ngh
 • iok, iong, ok kap ong, sī iook, ioong, ook kap oong--ê kán-hoà.

Siaⁿ-tiāu

siu-kái
ki-pún Ē-mn̂g-oē siaⁿ-tiāu kî-thaⁿ hong-giân kap te̍k-sû siaⁿ-tiāu
1 2 3 5 6 7 8 4
thoân-thóng tiāu-lūi im-piâⁿ iông-piâⁿ sióng-siaⁿ im-khì iông-khì im-ji̍p iông-ji̍p iông-sióng ko-seng khin-siaⁿ phīⁿ-hoà
IPA hû-hō ˦˦ ˨˦ ˥˧ ˨˩ ˧˧ ˧ʔ ˦ʔ ˦˥ ˥˥ . ◌̃
44 24 53 21 33 45 55
Bân-pheng ̄
ā
ˊ
á
ˇ
ǎ
ˋ
à
ˆ
â
̄
āp, āt, āk, āh
ˊ
áp, át, ák, áh
˂
a᷾
m̄ siá
a
m̄ siá
a
n-
na
Kán-sek Bân-pheng -v
av
siang-siá
aa
-r
ar
-x
ax
(m̄ siá)
a
-b, -d, -g, -q
ab, ad, ag, aq
-p, -t, -k, -h
ap, at, ak, ah
-r, -j
ar/aj
-y
ay
-w
aw
-nn
ann

Gú-im pí-kàu pió

siu-kái

Siann-bió pí-kàu pió

siu-kái

PSDB, SMLT, MLT, TL, TPS, POJ, BP, DT, K-TLPA, TLS, TG (Tâi-gú gān-bûn), TKS tíng-tíng tsí-im (hú-im) tuì-tsiàu pió:[1][2][3]

BP bpbbmdtlngkhggzizcicsiszzng
TLpphbmtthlnkkhhgtsitstshitshsisjng
TPS
POJpphbmtthlnkkhhgchichchhichhsisjng
K-TLPA pphbmtthlnkkhhgzizcicsisjng
DTbpbhmdtlngkhghzizcicsisrng
SMLTpphbmtthlnkkhhgczchzhsisjng
MLTpphbmtthlnkkhhgczchzhsisjng
PSDBpphbmdtlnkqhgczchzhsisjng
Sû Ki̍k-tun sik bpvmdtlnqkhgtsitschichsisrng
123 Tâi-gú bpvmdtlngkhqjzcicsisrq+...N
KHDBvpbmdtlnqkhgjijcicsiszng
TLSpphbmtthlnkkhhgtsitstshitshsisdzng
Ē-gú phing-im jīpphbmtthlnkkhhgtsitstshitshsisdzng
Lô Siông-puê sik (sin-sik) bpbbmdtlngkqggtzitztsitssisdzng
Tsiu Piān-bîng sik pphbmtthlnkkhhgtsitstshitshsisdzng
Campbell sik p.phbmtthlnkkhhgchi/tsich/tschhichhsisjng
Hô-lok gúbpvmtʟпɢkнqzcнısɢн
TG
TKSпҧбмтлнкӄһгцицꚏисисӡӈ
15-im邊(pian)頗(pho)門(bûn)門(mn̂g)地(tē)他(tho)柳(liú)柳(niú)求(kiû)去(khì)喜(hí)語(gú)曾(tsing)曾(tsing)出(tshut)出(tshut)時(sî)時(sî)入(ji̍p)語(ngú)
IPApbmtlnkhɡʨʦʨʰʦʰɕsʣŋ

Ūn-bió pí-kàu pió

siu-kái

PSDB, SMLT, MLT, TL, TPS, POJ, BP, DT, K-TLPA, TLS, TG, TKS tíng-tíng bió-im, ho̍k bió-im, ; í-ki̍p phīnn-huà guân-im tuì-tsiàu pió jû-hā. Iah-koh ū Bân-phing hong-àn (BP), SMLT, MLT, PSDB, KHDB tíng-tíng phing-im huat tshái-tshú kā phīnn-huà guân-im tsiân-tì huà (va;n(g)a;na) tíng-tíng ê hong-huat.[3]

BPaiuemngooouaueuaiianuaningikna
TLaiuemngooouaueuaiianuaningikann
TPSㄨㄚㄨㆤㄨㄞㄧㄢㄨㄢㄧㄥㄧㄍ
POJaiuemngoo.oaoeoaiianoanengekan
K-TLPAaiuemngooouaueuaiianuaningikaN/ann
DTaiuemngorouaueuaiianuaningikaⁿ
SMLTaiuemngoeouaueuaienuanengekva
MLTaiuemngәooaoeoaiienoanengegva
PSDBaiuemngoiooaoeoaiienoanengegva
Sû Ki̍k-tun sikaiuemngorouaueuaiianuanengekaⁿ
123 Tâi-gúaiuemngerouaueuaiianuaningekaN
KHDBaiuemngyouaueuaienuaningikn(g)a
TLSaiuemngәouaueuaienuaningik
Ē-gú phing-im jīaiuemngoo.oaoeoaiianoanengekaⁿ
Lô Siông-puê sik
(sin-sik)
aiuemngȯouaueuaiianuaniengiek
Tsiu Piān-bîng sikaiuemngoo.oaoeoaiianoanengekaⁿ
Campbell sikaiuemngoo.oaoeoaiianoanengekaⁿ
Hô-lok gúaıuemaooouaueuaıeпuaпıoпekпп
TG
TKSаиуемӈәоуауеуаиенуаниӈикан̃
15-im嘉(ka)居(ki)居(ku)枷(kê)姆(ḿ)鋼(kǹg)高(ko)沽(koo)瓜(kua)檜(kuè)乖(kuai)堅(ken)觀(kuan)輕(khing)億(ik)監(kann)
IPAaiuemŋəɔuaueuaienuanik̚ã

Siann-tiāu hû-hō tuì-tsiàu pió

siu-kái

PSDB, SMLT, MLT, TL, TPS, POJ, BP, DT, K-TLPA, TLS, TG, TKS tíng-tíng siann-tiāu hû-hō tuì-tsiàu pió:

Phing-im huat tē-1 siann-tiāu (st)tē-2 sttē-3 sttē-4 sttē-5 sttē-6 sttē-7 sttē-8 sttē-9 stkhin-siannphīnn-huà guân-imlîng siann-bió
BP3 -(ā)①ˇ(ǎ)③ˋ(à)⑤ā(p/t/k/h)⑦ˊ(á)②^(â)⑥á(p/t/k/h)⑧  nay(i)/w(u)
TL2 aáàa(p/t/k/h)âǎāa̍(p/t/k/h)--aann
TPS ˋ˪(ㄅ,ㄉ,ㄍ,ㄏ)ˊ˫(ㄅ̇, ㄉ̇, ㄍ̇, ㄏ̇ ) (ㆩ,ㆥ,ㆪ,ㆧ,ㆫ,ㆮ,ㆯ)
POJ aˊ(á)ˋ(à)a(p/t/k/h)^(â)(ā)a̍(p/t/k/h) --aaⁿ
K-TLPA a1a2a3a(p/t/k/h)4a5a6a7a(p/t/k/h)8a9a0aN/ann
DT aˋ(à)_(a̱)ā(p/t/k/h)˘(ă)āa(p/t/k/h)ˊ(á)--åaⁿ
SMLT afaraxa(b/d/g/q)aaaaraa(p/t/k/h)  ~ avay(i)/w(u)
MLT afaraxa(b/d/g/q)aaaaraa(p/t/k/h)  ~ avay(i)/w(u)
PSDB afaraxa(b/d/g/q)aaaaraa(p/t/k/h)  ~ avay(i)/w(u)
Sû Ki̍k-tun sik13 ◌̄◌̀◌̖◌h◌̌◌̄h◌̣◌ⁿy(i)/w(u)
123 Tâi-gú10 aˋ(à)^(â)a.ˇ(ă)-(ā)(4=8)ˊ(á)  
KHDB6 axarawa(b/d/g/h)aaaaraa(p/t/k/c)  n(g)a
TLS16 aáàa(p/t/k/h)âá/ǎāa̽(p/t/k/h)å
Ē-gú phing-im jī9 aarafa(p/t/k),aoaaarala(b/d/g),a' acaⁿy(i)/w(u)
Lô Siông-puê sik (sin-sik)14}} aaaahaqararharq .a
Tsiu Piān-bîng sik9 aáàa(p/t/k),aoâāa(b/d/g),a' -aoaⁿ
Campbell式 aáàa(p/t/k/h)âāa̍(p/t/k/h) --a 
Hô-lok jī-kak7 -(1)ˋ(4)^(3)ˇ(5)~(8)bô(2)-ˊ"na
Hô-lok gú17 aʀʏ  aпп
Tâi-uân jī11  ˊˋ ^-~   
STTB8 -(f,w,y)-r-x-(p/t/k/h)-v-(d)-(pp/tt/kk/hh)-q---y
Uî-sìn phing-im12 -v-f-l-(p/t/k/q)-r-d-(px/tx/kx/qx) z
TG15
TKS16   (п/т/к/һ)  /   (п/т/к/һ)  н̃
Pún-tiau tiau-ti̍t1 44532122422334452032
Hàn-jī tâi-im4君(kun)滾(kún)棍(kùn)骨(kut)群(kûn)滾(kún)(6=2)郡(kūn)滑(ku̍t)(e̋n)-dzínkhing-siann(eñ)-áing
BP tiāu-miâeñ Ko-pîng tiāuKo-kàng tiāuKē-kàng tiāuTiong-ji̍p tiāuKē uān-sing tiāuTiong-pîng tiāuKo-ji̍p tiāuKo-sing tiāuKhing siannPhīnn-huà guân-imLîng siann-bió
SMLT tiāu-miâ Ko-tiāuSiōng-tu̍t tiāuHā-tu̍t tiāuKē-tshiok tiāuHuê-suân tiāuKi-tiāuKo-tshiok tiāuKo-sing tiāuKhing siannPuànn phīnn-imLîng siann-bió
Hàn-gú sì-siann5 Im-pîngIm-siōngIm-khìIm-ji̍pIông-pîngIông-siōngIông-khìIông-ji̍pKo-singKhing-siannPhīnn-huà guân-imLîng siann-bió
ing-gú tiau-miâ
(tone)
high
level
high
falling
low
falling
low
short
low
rising
low
level
mid
level
high
short
high
rising
neutral
tone
nasal
vowel
zero
consonant
IPA tiau-hû˥˥/˦˦˥˧˨˩˨˨˦˨˨˧˧˦˦˥◌̊◌̃ʔ
IPA tiau-ti̍t55/4453212242233445◌̊◌̃ʔ
 • 註1:本調調值在此僅列為參考,因閩南語在不同的地區使用時于調值上會有些許的差異、在此調值採用趙元任的五度標記法。"第6調"本調調值在鹿港]]為(33)、于泉州為(22)。而"零聲母"本調值于鹿港為(55)、宜蘭為(22)。台灣洪惟仁於調值另行採用"三度標記法"。本表保留"第9調"原有古調值(45)。泉州音第7聲調(陽去)同第3聲調(陰去)調值為(41),保留第6聲調(陽上)調值變為(21)。
 • 註2:TL(臺羅拼音)指《臺灣閩南語羅馬字拼音方案》。
 • 註3:〈閩拼方案〉(BP)指的是「普通話閩南方言詞典」里的「閩南方言拼音方案」。[4]又稱「普閩典」。①→⑧為BP所使用的"調號"(調序)。
 • 註4:漢字臺閩音亦名「渡江書十五音」,其檔案(副檔名為" .ogg" 的聲音檔案)下載後,請用Ogg Vorbis的格式播放軟體收聽。而此些聲音檔是維基百科允許置放的自由软件檔案格式,無此等播放軟體者可先下載安裝 AudacityGoldwaveArchived 2021-02-11 at the Wayback Machine. 等之Ogg播放軟體。
 • 註5:閩南語"陽上調(第6聲調)"分"全濁"音與"次濁"音,"次濁"音同"陰上調"(第2聲調)常記之為(6=2);而"全濁"音同"陽去調"(第7聲調)謂之"陽上變去"。[5][6]在DT、及 TGS 之第6聲調(中緩昇調)另行獨立,而詞素于較高升調之時用"高升調(第9聲調)"來標示。
 • 註6:KHDB(Henrdai qycc Kyhak ee Daigixbunn)即"科學臺文(現代又科學的臺語文)"。[7]類似SMLT拼寫法,只是使用不同的調號標示字母;並且調號標示亦使用變調後的音調調號、不採用原調標示。KHDB的特色是使用"單一字母"來表示一組的IPA輔音音素,比如:ph→p; th→t; kh→k。不過並沒有十足的走向"一字母一語音"的架構,比如軟腭鼻音還是使用二合字母/ng/。但是採取零聲母不標號;而鼻化元音亦類如SMLT、BP一樣,也是使用前置法。
 • 註7:(河洛字角)即"(河洛字角--河洛話的表音文字)",[8]2005年始,為一語言實驗計畫。其拉丁字母標音以臺語通用拼音為基礎,不過採取"半鼻音"前置化的方法,如:hni7(耳)。而其入聲調分為(p/t/k/h)4組,再以其專有之聲調符標(調符)示河洛字角。而河洛字角之字型類如[韓語字型。
 • 註8:STTB即"閃電臺文"[9][10],是以白話字為基礎之調號改革方案,採用合音節(合詞)變調法。其第1調之調符有3個(f,w,y),第5調之調符為(v)不重複母音,而第8調之調符以a(pp/tt/kk/hh)來表示。同於"光電臺文"(KTTB)的語音規則。傾向于以第7聲調(中平調)為語音基準。
 • 註9:(周辨明式拼音法)即1920年廈門大學教授周辨明(1891-1984)博士所提出之白話字調號改革方案。其第8調之調符以a(b/d/g),a'標示。調號的標示基本上是以具有字母上標示調符之方式進行、如同於白話字及臺羅之聲調標示結構。[11] 而廈語拼音字則是周辨明於1949年所再提出的(周辨明式)的調號改革方案。其法就如同壯語或MLT等拼音字般的以拉丁字母作爲聲調標示之架構。[12]
 • 註10:(123臺語)為藥師王啟陽所提出以臺語通用拼音為基礎之拼音方案,聲調分為7個。促聲調之中入調(第4聲調)與高入調(第8聲調)合為一聲調後,再分裂為6種入聲調。另再增一上升調(第9聲調)。[13]
 • 註11:(台灣字)為陳松溪所提出之方案,拼音體系以臺語通用拼音為基礎、聲調型態採用白話字的5個符號、字體的構造以韓語之諺文為依據。類似的字型有河洛字角、電影《星艦奇航記》中的克林貢語等系列拼音字型體系。字體型態類如三推成字法分為左右上三部分:左邊為聲母、右邊為韻母、上邊為調符,上邊聲調部分置放於右邊韻母之上。聲母字型17個、韻母字型77個,再加上5個調符組成台灣字。[14]
 • 註12:唯信拼音是以臺羅為基礎之調號改革方案,採用合音節(合詞)變調法、類同於GBP,SMLT,MLT,等拼音法。其第1調之調符為(v)、第5調之調符為(r)、而第8調之調符為a(px/tx/kx/qx)之表示、輕聲調不標示調號。沒有聲調(號)作為語音基準。合詞音調採用連讀變調處理法,調符置於音節之後、而不是置於元音之後,此點同於GBP,STTB/KTTB,壮语等拼音法之語音規則。介音符號以省略符號(')表示。
 • 註13:許極燉式以"臺灣話詞語典(Daiwanwe su gū diàn)"為基礎,其調號編成型態類似臺語通用拼音,並再加以整合修改。以中平調(第7聲調)為基準。合詞音調採用連讀變調處理法標示(合詞書寫須採用變調)。[15]
 • 註14:羅常培於1931年4月30日於北平(北京)所發表之「廈門音系」一書。[16]
 • 註15:《闽南語文運動訪談暨史料彙編》董忠司. "「台灣閩南語槪論」講授資料彙編". 臺灣語文學會.  。1988年左右,洪惟仁亦曾取部分韓國諺文字母及頗多自創字母,試製一套基於諺文字母的拼音法(洪惟仁. "洪惟仁2006年Facebook分享該篇手稿影像". )。
 • 註16:台語西里爾字母輸入法(TKS)是一種植基於IPA台羅而以西里爾字母閩南語輸入法之法。TKS對應之法則是台語拉丁字母輸入法(TLS),亦是植基於IPA及台羅而以拉丁字母輸入之法;均無連字符。TKS (Tâigí kiril dzībiə́ sudzı̽p huat);ТКС (Тâиги́ кирил ӡӣбиə́ суӡи̽п хуат));②TLS (Tâigí lating dzībiə́ sudzı̽p huat));ТЛС (Тâиги́ латиӈ ӡӣбиə́ суӡи̽п хуат)А. А. Реформатский, "Введение в Язковедение", Аспект Пресс--Москва, 1996. ISBN 5-7567-0046-3ISBN 9785756700466. Barbara B.H. Partee, A.G. ter Meulen, R. Wall,"Mathematical Methods in Linguistics (Studies in Linguistics and Philosophy)"[2],Springer,1/e 1993 edition(April 30, 1990). ISBN 9027722455ISBN 978-9027722454.
 • 註17:河洛語[3]Archived 2019-09-06 at the Wayback Machine.有幾個特點:①.使用變調後的字母表示.②.部分鼻音前置,如同MLT或SMLT.③.變調不使用附加號表示,也不使用額外的[加符號;而是使用元音變調後的一組新字母表示(類如再創的元音附標文字如吉兹字母等)。形成原輔音及元音字母(21)、加上變調後的字母(24)使得字母總數高達45個字母.④.而且半開後圓唇元音/o/音、及中央元音/ə/音二個語音均使用/o/表示,實際用法需視單詞的不同而作音變。⑤.使用字母混雜,將拉丁字母及[里爾字母再加上其它的特有字母而混用、並有大小寫字母混用類如克林貢語般的使用規則。

Tsù-kái

siu-kái
 1. 莊勝雄,"普實臺文",前衛出版社,臺北市,3月,1995年.
 2. 林繼雄,"中小學及幼稚園教師用臺語教學法",育德文教基金會,9月,1990年.
 3. 3.0 3.1 林寶卿《普通話閩南方言常用詞典》廈門大學出版社,廈門,2007年10月. ISBN 978-7-5615-2903-4
 4. 阿杰個人網站. 閩南方言拼音方案. 傑驁不馴. goân-loē-iông tī 2004-02-07 hőng khó͘-pih. 2010-02-11 khòaⁿ--ê. 
 5. 林濤; 王理嘉 (2005-06). 語音學教程. 北京: 北京大學出版社. 
 6. 平山久雄,"語言論文集",商務印書館,北京市,7月,2005年.
 7. Henrdai qycc Kyhak ee Daigixbunn. KHDB. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-01-15. 2010-02-11 khòaⁿ--ê. 
 8. Holojigak - Written Holo. Holojigak. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-09-21. 2010-02-11 khòaⁿ--ê. 
 9. 臺語白話字教學. STTB. goân-loē-iông tī 2009-01-13 hőng khó͘-pih. 2010-02-11 khòaⁿ--ê. 
 10. 臺語白話字教學. 現代台文雜誌 hiendxtaid-taivdbunv-tsapxtsix. goân-loē-iông tī 2005-01-25 hőng khó͘-pih. 2010-02-11 khòaⁿ--ê. 
 11. Chiu Bien-Ming(周辨明), Dr. Phil, Professor of Linguistics, University of Amoy, "The Phonetic Structure and Tone Behaviour in Hagu (commonly known as the Amoy Dialect) and Their Relation to Certain Qestions in Chinese Linguistics (廈門音韻聲調之構造與性質及其於中國音韻學上某項問題之關係)", Department of Linguistics, University of Amoy. 1934,祥生出版社,臺北市,1975年3月台一版. 內版台業字:第2164號
 12. 廈語入門(Halgur Lessons for Beginners; 廈語拼音字之改進(Halgur: Tonal Spelling for Amoy Romanization))[1] Archived 2021-07-18 at the Wayback Machine.,20年代早期出版;修訂本,廈門大學書同文社,1949年9月。
 13. 王啟陽. 123台語教學網. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-05-25. 2010-02-11 khòaⁿ--ê. 
 14. 陳松溪. 台灣字. goân-loē-iông tī 2009-08-31 hőng khó͘-pih. 2010-02-11 khòaⁿ--ê. 
 15. 許極燉,"臺灣話詞語典(Daiwanwe su gū diàn)",臺灣臺南,臺南市政府文化局,2017年10月. GPN : 1010601721 ISBN 978-986-05-3871-7
 16. 羅常培(周辨明),"廈門音系--Phonetics and Phonology of the Amoy Dialkect(及其音韻聲調之構造與性質)",祥生出版社,臺北市,1975年3月台一版. 內版台業字:第2164號

Koh khoàⁿ

siu-kái

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái