Bí-kok Chō-pè Kio̍k

Bí-kok Chō-pè Kio̍k (Eng: United States Mint) sī choan-bûn teh chù-chō Bí-kok gîn-kak-á ê chèng-hú pō͘-bûn. I chú-iàu ê chù-chō siat-si siat-tì chāi Philadelphia, hun-kio̍k tī Denver, Kū-kim-soaⁿ kap New York Chhī. Chō-pè Kio̍k ê sêng-li̍p sī kin-kì Bí-kok Kok-hōe1792 nî thong-kòe ê Chō-pè Hoat-àn, iû Bí-kok Kok-bū-pō͘ thóng-hat. Lo̍h-bóe kin-kì 1873 nî ê Chō-pè Hoat-àn, Chō-pè Kio̍k kái iû Bí-kok Châi-chèng-pō͘ lâi thóng-hat.