Bí-kok Thài-khong Kun

(Tùi Bí-kok Thài-khong-kun choán--lâi)

Bí-kok Thài-khong-kun (eng. United States Space Force) sī Bí-kok Kun-tūi tang-tiong chú-koán thài-khong gia̍p-bū ê hun-ki. In sī Bí-kok 8-ê liân-pang chè-ho̍k ki-koan (uniformed services) chi it, mā sī 6 khoán kun-tūi tang-tiong siōng sin siat--ê. In chá-chêng sī Khong-kun Thài-khong Chí-hui-pō͘ (Air Force Space Command), 2019 nî 12 goe̍h 20 chiàu sin tēng ê hoat-lu̍t kiàn-li̍p chò to̍k-li̍p ê pō͘-mn̂g.