Bîn-hoat

(Tùi Bîn-sū-hoat choán--lâi)

Bîn-hoat (民法) sī tiâu-chéng pêng-téng chú-thé chi-kan jîn-sin koan-hē kap châi-sán koan-hē su-hoat kui-hoān ê chóng-hô.