Bīntōng-bu̍t ê thâu goā-piáu ū ba̍k-chiu, phīⁿ, chhùi téng kò͘-chō ê pō͘-hūn, bīn só͘ chiàⁿ tùi ê hong-hiòng, tio̍h sī lâng jīn-ti lāi sin-thé ê "chiàⁿ-bīn".

Bīn