Bián-tiān Liân-pang Kiōng-hô-kok
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
Flag of Myanmar.svg State seal of Myanmar.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Bián-tiān ê só͘-chāi
Bián-tiān ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Naypyidaw
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 676,578 km² pâi sè-kài tē-40 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 51,486,253 lâng 2014 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 25 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 76 lâng/km2 2014 nî , pâi sè-kài tē 125 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Bián-tiān[1] (緬甸), choân-chheng Bián-tiān Liân-pang Kiōng-hô-kok (Bián-tiān-gí: ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်), sī 1 ê Tang-lâm-a kok-ka. MyanmarBián-tiān-gí ê kok-miâ, 1989 nî chìn-chêng kiò Burma.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Tē-líSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Hun-khu: Ayeyarwady (1), Bago (2), Magway (3), Mandalay (4), Sagaing (5), Tanintharyi (6), Yangon (7).

Chiu: Chin Chiu (8), Kachin Chiu (9), Kayin Chiu (10), Kayah Chiu (11), Mon Chiu (12), Rakhine Chiu (13), Shan Chiu (14).

Kán-súSiu-kái

Bián-tiān pún-té sī 1 ê to̍k-li̍p ông-kok. Tī 1886 nî Tāi-eng Tè-kok kā pìⁿ-chò Ìn-tō· si̍t-bîn-tē ê chi̍t-pō·-hūn.

Ji̍t-pún Tè-kok tī Tē-jī-pái Sè-kài Tāi-chiàn ê sî bat chiàm-niá Bián-tiān.

1948 nî to̍k-li̍p, sêng-li̍p Bián-tiān Liân-bêng, si̍t-si bîn-chú chèng-tī. 1962 nî Ne Win chiong-kun chhoâⁿ-koân, chò thâu-lâng 26 tang.

Kun-sū chèng-koân bat tī 1990 nî pān soán-kí, m̄-koh in-ūi bîn-chú tīn-iâⁿ toā sèng-lī, kun-hong chhú-siau soán-kí kiat-kó.

Chèng-tīSiu-kái

Aung San Suu Kyi téng-jîn ê Kok-ka Bîn-chú Tông-bêng tī 1990 nî ê soán-kí toā iâⁿ, m̄-koh iû-goân bô the̍h-tio̍h chèng-koân, bîn-chú-phài hūn-chú mā siū-tio̍h táⁿ-ap.

Siā-hoēSiu-kái

Cho̍k-kûn: Burman 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Hoâ-jîn 3%, Mon 2%, Ìn-tō·-lâng 2%, kî-thaⁿ 5%

Chong-kàu: Pu̍t-kàu 89%, Ki-tok-kàu 4% (Baptist 3%, Lô-má Thian-chú-kàu 1%), Islam-kàu 4%, animist 1%, kî-thaⁿ 2%

Gí-giân: Bián-tiān-gí, kî-tha ê sió-sò· cho̍k-kûn gí-giân

Chham-khóSiu-kái