Borneo sī sè-kài tē 3 tōa , bīn-chek lóng-chóng ū 743330 km², tē-lí-siōng sio̍k-tī Tang-lâm-a. Borneo tiàm-tī Má-lâi lia̍t-tó kap Ìn-nî ê tiong-ng. Chèng-tī-siōng pun-chò Ìn-nî, Má-lâi-se-a, kap Brunei 3-kok ê léng-thó͘.

Borneo
Kalimantan

Topography of Borneo
Tē-lí
Tē-tiám Southeast Asia
Kûn-tó Greater Sunda Islands
Area 748,168 km2 (288,869 sq mi)
Area rank 3rd
Highest elevation 13,435 ft (4095 m)
Highest point Mount Kinabalu
Hîng-tsìng
Kî-thañ tsu-liāu
Districts Belait
Brunei and Muara
Temburong
Tutong
Largest settlement Bandar Seri Begawan (pop. ~50,000)
Provinces West Kalimantan
Central Kalimantan
South Kalimantan
East Kalimantan
North Kalimantan
Largest settlement Samarinda (pop. 842,691)
States and FT Sabah
Sarawak
Labuan
Largest settlement Kuching (pop. 617,886)
Lîn-kàu thóng-kè
Population 21,258,000 (2014)
Pop. density 28.59/km2 (74.05/sq mi)
Ethnic groups Bajau, Banjar, Belait, Bisaya, Bruneian Malay, Ida'an, Iranun, Kadazan-Dusun, Kedayan, Murut, Orang Sungai, Rungus, Sarawak Malay, Suluk and Tidung
Dayak: (Bidayuh, Iban, Kayan, Lun Bawang/Lun Dayeh, Melanau and Penan)
Chinese: (Chinese Bruneian, Chinese Malaysian and Chinese Indonesian) etc.
Hu-ka tsū-sìn
Borneo (tiong-ng ê tōa tó)

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Borneo