Chàng ū kúi-nā-chióng.

  1. Bah-chàng
  2. Kiⁿ-chàng
  3. Chhài-chàng