Chèng-chiàu

Chèng-chiàu sī iû ū kong-sìn-le̍k ê chèng-hú tan-uī, khì-gia̍p, ia̍h-sī cho·-chit pan-hoat hō· kò-jîn í chèng-bêng i ū bó·-chióng ki-lêng (技能) he̍k-chiá-sī ē-tàng tam-jīm bó·-chióng kang-chok ê bûn-kiāⁿ.

Jīn-chèng tan-uīSiu-kái

Kok-chèSiu-kái

Tâi-oânSiu-kái