Chèng-khoân ia̍h chèng-koân, tī chèng-hú, chèng-tī kap goā-kau léng-he̍k sī chí kok-ka ê chèng-thé ê thóng-tī thé-chè, ia̍h-sī te̍k-tēng ê hêng-chèng koán-lí tong-kio̍k; tī siā-hoē-ha̍k lāi-bīn sī chí siā-hoē ê chè-tō͘, ia̍h-sī siā-hoē ê tia̍t-sū. Mā kiò chò chèng-tī si̍t-thé.