Chóa-hun[1] he̍k-chiá kiò hun, hun-ki, sī chiong ta-bá-koh (hun-chháu ka-kang-phín) chhiat hó-sè pau-chong ùi sè kńg chóa tâng-á lāi ê hun.

Chóa-hun ê kò͘-chō:
1. Cellulose acetate ûi chú cho͘-sêng ê filter
2. Filter ê chóa-khak
3. Pau ta-bá-koh ê kńg chóa
4. Ta-bá-koh

Che sī kin-sè chia̍h-hun phó͘-thong ê hong-sek.

Siong-koan siu-kái

Chham-khó siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "紙煙". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).