Chú-ji̍t-o̍h

Chú-ji̍t-o̍h (主日學) sī Ki-tok-kàu kàu-hōelé-pài-ji̍t chái-khí tī kàu-tn̂g ia̍h-sī kî-thaⁿ tiûⁿ-só͘ chìn-hêng ê chong-kàu kàu-io̍k.

1943 nî ê chú-ji̍t-o̍h