Chōng-cho̍k
Chông-cho̍k
Chóng Jîn-kháu
580-bān
Hun-pò͘ Tē-khu
 Tiong-kok 541.60-bān (2000-nî)
   Nepal 38.4-bān (2000-ní)
Gí-giân

Chông-gí

Chong-kàu Sìn-gióng

Hu̍t-kàu, Ki-tok-kàu

Chōng-cho̍k sī chú-iàu ki-chū tī Tiong-kok kéng-lāi ê chhau Chōng-gí ê bîn-cho̍k, chú-iàu chū-ki tī Chheng-chōng ko-gôan, Sù-chhoan, Kam-siok, Hûn-lâm téng séng iā-ū hun-pò͘,Tiong-kok kéng-lāi jîn-kháu iok 541-bān û-jîn (2000-nî). Līng-guā , Nepal, Pakistan, Ìn-tō͘, Bhutan téng kok kéng-lāi iā-ū Chông-cho̍k hun-pò͘.

Chōng-cho̍k ka-kī chheng-ho͘ "bod-pa". Gôan-sí Hàn-jîn kah gôan-sí Chōng-Bián jîn iok tī kong-gôan chêng 4000-nî chó-iū hun-khui. Chông-cho̍k ū ka-kī ê bûn-jī gí-giân.

Chōng-cho̍k kán-kài

siu-kái

Jîn-kháu

siu-kái

Chong-kàu

siu-kái

Gí-giân bûn-jī

siu-kái