Chū-iû (自由) sī chi̍t ê chèng-tī-ha̍k lāi-bīn ê kài-liām; tī chi̍t ê tiâu-kiāⁿ chi-hā, jîn-lūi ē-sái chū-ngó͘ chi-phòe, chioh-tioh ka-kī ê ì-chì lâi hêng-tōng, mā uī ka-kī ê hêng-ûi hū-chek. Ha̍k-su̍t-kài chûn-chāi tùi chū-iû kài-liām ê bô-kâng kiàn-kái. Chū-iû pau-hâm kok-kok hiàn-hoat pó-chiòng ê giân-lūn chū-iû kah sin-bûn chū-iû.