Chek-chhé (Eng-gí: spinal cord) sī tōng-bu̍t sin-khu lāi kap chek-chui kâng-khoán lō͘-soàⁿ ê sîn-keng, kap náu ha̍p chò tiong-chhu sîn-keng hē-thóng (central nervous system).

Chek-chhé kap chek-chui ê hoâiⁿ-chhiat tô͘.