Chheng-kàu-tô͘

Chheng-kàu-tô͘ (清教徒; Puritan) sī iau-kiû beh chheng-tû Eng-lân Sèng-kong-hōe lāi pó-iú Thian-chú-kàu gî-sek ê kái-kek-phài kàu-tô͘.