Chhiūⁿ-kî (象棋), he̍k-chiá bú-kî (武棋) ia̍h kun-kî (軍棋/君棋), sī chi̍t chióng kî-pôaⁿ iû-hì.

Chhiūⁿ-kî ê kî-pôaⁿ
Chhiūⁿ-kî ê kî-pôaⁿ

Kî-jí siu-kái

  • Kun (君): hun chò o͘-sek ê chiong (將) kap âng-sek ê sòe (帥) 2 jí tùi-èng ê kî-jí.
  • (士/仕)
  • Chhiūⁿ (象)
  • Ki (車)
  • (馬)
  • Phàu (砲)
  • Chut/peng (卒/兵)