Chhòa A-sìn

(Tùi Chhoà A-sìn choán--lâi)

Chhòa A-sìn (蔡阿信; 1899 nî 12 goe̍h 13 ji̍t – 1990 nî 3 goe̍h 5 ji̍t), Tâi-ôan tē-it-ê cha-bó͘ i-seng. I sêng-li̍p Tâi-ôan tē-it-keng sán-pô ha̍k-hāu--Chheng-sìn (清信) Sán-pô Ha̍k-hāu.

Chhoà A-sìn

2005 nî Tâi-oân Bîn-sī tiān-sī-tâi pò-chhut iû Chheⁿ-phōng-kó kong-si kin-kù Lōng-tô-soa chit pún siáu-soat kái-pian oân-sêng ê liân-sio̍k-kio̍k.

Keng-le̍k siu-kái

Chhoà A-sìn ùi Sin-tek chhut-sì, hit-tong-sî sī 1899 nî, Ji̍t-pún teh thóng-tī Tâi-oân ê sî-kî. In lāu-pē tī i 5 hòe ê sî-chūn kòe-sin, āu-lâi, in lāu-bó tō kah i sàng khì Tōa-liông-pōng hō͘ chi̍t-ūi bo̍k-su chò sim-pū-á chhī. M̄-koh bóe-á, i ka-kī soah cháu tńg--khì Báng-kah in tau. Lâi-hôe chit-khoán chêng-hêng hoat-seng nn̄g-pái liáu-āu, lâng mā bô-ài koh kah chhī, i tō chiông-án-ne poaⁿ tńg--khì Báng-kah, lâu tī in lāu-bó sin-piⁿ.[1]

Jiân-āu, A-sìn in lāu-bó koh kè-lâng, chit-ê āu-chek chin thiàⁿ A-sìn, khòaⁿ in lāu-bó kah i pa̍k-kha, hāi i thiàⁿ kah ai-ai-kiò, in āu-chek tō kah in lāu-bó tòng, kóng mài koh kè-siok kah i pa̍k-kha.

 
Chheng-sìn Hū-jîn-kho I-īⁿ chio-seng kóng-kò (1930)

Chham-khó siu-kái

  • 興南新聞社 (1943) 臺灣人士鑑.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

  1. https://www.storm.mg/lifestyle/1308304