Chong-kàu ê chū-iû

(Tùi Chong-kàu chū-iû choán--lâi)

Chong-kàu ê chū-iû, he̍k-chiá kóng sìn-gióng ê chū-iû, sī chi̍t khoán chū-iû ê goân-chek, ùi chong-kàu ê chū-iû ē-té, kò-jîn ia̍h siā-lí tī kong-chiòng he̍k-chiá su-jîn hong-bīn, thang keng-kòe kà-sī, si̍t-chok, chông-pài, chun-siú gî-sek lâi piáu-bêng in-ê chong-kàu kap sìn-gióng. Lēng-gōa oa-ná pau-koat kái-piàn ka-tī ê sìn-gióng ia̍h chong-kàu ê chū-iû.