Cyber khióng-pò͘-chú-gī (Eng-gí: cyberterrorism "sái-boh *") sī chí lī-ēng Internet si̍t-hêng po̍k-le̍k oa̍h-tāng gûi-hāi lâng an-choân lâi tit tio̍h chèng-tī hāu-kó ê hêng-tōng.