Epikouros (Ἐπίκουρος, chêng 341 nî - chêng 270 nî), Latin siá-hoat Epicurus, sī kó͘-tāi Hi-lia̍p ê tiat-ha̍k-ka, khoài-lo̍k-chú-gī (hedonism) ê su-sióng-chiá.

Epicurus bust2.jpg