Au-chiu Thài-khong Chóng-sú

(Tùi Europa Thài-khong Chóng-sú choán--lâi)

Au-chiu Thài-khong Chóng-sú (Eng-gí: European Space Agency, kán-chheng ESA) sī 1-ê choan ūi thàm-chhek thài-khong, lī-iōng thài-khong siat-li̍p ê kok-chè cho͘-chit. I ê chóng-pō͘ siat tī Hoat-kok Pa-lí. ESA ê thài-khong ki-tiûⁿ kap hoat-siā tiám tī Hoat-kok léng Guiana ê Kourou. Chit-ê tē-tiám kīn chhiah-tō, tùi hia sàng hòe khì kàu ū siang-gia̍p lī-ek ê kúi-tō (khó-pí kóng GEO) ke khah séng iû. ESA ê kho-ha̍k pō͘-mn̂g siat tī Hô-lân Noordwijk; Tē-kiû Koan-chhat pō͘-mn̂g tī Í-tāi-lī Frascati; ah Mission ControlTek-kok Darmstadt. ESA ê oân-kang iok-lio̍k 1900-ê; 2003 nî ê keng-hùi ū 27-ek euro.